"ShoeBox Photos" - Frank Leskovitz Sr.

Okinawa

FLG100 FLG101 FLG102 FLG103 FLG104
FLG105 FLG106 FLG107 FLG108 FLG109
FLG110 FLG111 FLG112 FLG113 FLG114
FLG115 FLG116 FLG117