"ShoeBox Photos" - Frank Leskovitz Sr.

Okinawa

FLi100 FLi101 FLi102 FLi103 FLi104
FLi105 FLi106 FLi107 FLi108 FLi109
FLi110 FLi111 FLi112 FLi113 FLi114
FLi115 FLi116 FLi117 FLi118 FLi119