"ShoeBox Photos" - Frank Leskovitz Sr.

Tarawa

FLK100 FLK101 FLK102 FLK103 FLK105
FLK106 FLK107 FLK108 FLK109 FLK110
FLK111 FLK112 FLK113 FLK114 FLK115
FLK116 FLK117 FLK118 FLK119 FLK120